Kuidas tellida?

TELLIMISEKS TUTVU TOOTEKATALOOGIGA JA SAADA OMA SOOV info@nutikaskool.ee

TELLIMINE JA TASUMINE

  • Tellimuse vormistamisel olge tähelepanelik ning kontrollige, et sisestatud informatsioon ja kontaktandmed oleks täpsed. Teie tellitud kauba õigeaegne ja kiire saabumine sõltub tellimuses esitatud andmete õigsusest.
  • Soovi vastuvõtmisel saadame e-posti teel arve, mis sisaldab andmeid tellitud kauba, hinna ja orienteeruva toote valmimise aja kohta. Kõik hinnad on koos käibemaksuga.
  • Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksena 100% arve järgi tasumisele kuuluvast summast 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.

TRANSPORT

Toote kohaletoimetamise hind sisaldub tootehinnas, kui pole märgitud teisiti. Tooted tuuakse kohale tellimusel märgitud tarnimise aadressile. Teatame täpse kauba saabumise aja aegsasti ette. Transporditeenus garanteerib Teile toodete riskivaba transpordi tootjalt Teile sobivasse kohta. 

KONTAKT

Living Space Systems UÜ
Registrikood 14625057
A/a EE487700771003443867
tel. 58001356 Siret Ollino

info@nutikaskool.ee

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1. 1. Tingimused kehtivad kõigi Tellijate ja Living Space Systems UÜ (Müüja) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1. 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Müüja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1. 3. Müüja on õigustatud firma arengust tulenevalt ning firma parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.

1.4. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.nutikaskool.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.nutikaskool.ee.
Kui Tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Living Space Systems UÜ vahel tekkinud õigussuhtele Tellija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind ja toodete eest tasumine

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksena 100% arve järgi tasumisele kuuluvast summast 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.
2.3. Müüja hinnad kehtivad arve tasumise tähtaja jooksul. 
2.4. Ostetud toodete hinna sisse on arvestatud transpordihind tootjafirmast kuni Tellija poolt märgitud aadressini Eesti Vabariigis.
2.5. Makse aluseks olev arve saadetakse Tellija tellimuse kinnitusena Tellijale elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.
2.7. Tellimuse kinnitamisel loeb Müüja võlaõigusliku lepingu sõlmituks ning tellimuse tühistamisel selle järgselt on Müüjal õigus tehtud kulutuste katteks esitada arve. 
2.8. Tellimus leotakse kinnitatuks alates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Living Space Systems UÜ arvelduskontole.

3. Tellimuse täitmise aeg

3.1 Tellimuse valmistamise aeg on ca 4-6 nädalat. Pikemast ooteajast teavitame tellimuse vormistamisel.

4.Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1 Peale Lepingu jõustumist toimetatakse tooted Tellijale kohale kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
4.2 Tooted koos toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab transpordifirma kohale kokku lepitud tähtaja jooksul.
4.3 Juhul, kui on ilmne, et toote kohaletoimetamine kokku lepitud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, teatame sellest Tellijale Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 5 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning ühtlasi anname teada Tellija poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja.
4.4 Juhul, kui Tellija kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada ning Tellija poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Tellijale.
4.5 Kui Tellija poolt tellitud tooted on transpordifirmale üle antud, võtab Living Space Systems UÜ esindajaTellijaga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
4.6 Transpordifirma toimetab tooted Tellija poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
4.7 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Living Space Systems UÜ ja transpordifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.8 Tooted antakse transpordifirma poolt Tellijale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Tellijal toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida transpordifirma saatelehele sellekohane märkus. Palume Tellijal vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@nutikaskool.ee või tööpäeviti Living Space Systems UÜ kontakttelefonile  58001356. Palume saata vigastatud pakendist ka foto. Transpordifirma poolt vigastatud toode asendatakse.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Tellimuse tühistamisel punktis 4.3 ja 4.4 sätestatud juhul tagastatakse Tellijale ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 10 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.2. sätestatud juhtudel.
5.2 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Living Space Systems UÜ-st; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Living Space Systems UÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Tellija poolt toote eest tasutud ning Tellijale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Living Space Systems UÜ Tellijale tasaarvestamise avalduse Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Tellija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Tellijal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Tellija ja Living Space Systems UÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1 Living Space Systems UÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Tellijale üleandmisest.
6.2 Living Space Systems UÜ ei vastuta:

  1. Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
  3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3 Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt 1 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Living Space Systems UÜ elektronposti aadressile info@nutikaskool.ee või helistage Living Space Systems UÜ kontakttelefonil. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Tellija õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
6.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Living Space Systems UÜ kulul.
6.5 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
6.6 Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Living Space Systems UÜ vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Living Space Systems UÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2 Living Space Systems UÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Living Space Systems UÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Living Space Systems UÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1 Kõiki Living Space Systems UÜ kaudu ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Nutikas Kool OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Living Space Systems UÜ -l puudub neile juurdepääs.
8.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.3 Tellija ja Living Space Systems UÜ vahel seoses toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Pärnu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Scroll UpScroll Up